Privacybeleid TalentPitch 

Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over het soort informatie dat we over je verzamelen in relatie tot uw sollicitatie bij onze organisatie via de TalentPitch. In dit privacybeleid wordt naar je verwezen als de 'kandidaat' of ‘jij’, ‘je’ ‘jou’ of ‘betrokkene’.

1. Wie verwerkt je persoonsgegevens?

 1. Vodafone Libertel B.V., is de 'Verwerkingsverantwoordelijke' wat betreft de persoonsgegevens die je via de TalentPitch ter beschikking stelt. De Verwerkingsverantwoordelijke is de juridische entiteit die de doelen voor en methoden van het gebruik (de verwerking) van je persoonsgegevens bepaalt. We zijn statutair gevestigd aan de Avenue Céramique 300, 6221 KX in Maastricht. In dit privacybeleid verwijzen we naar onszelf als 'wij', 'ons' en/of ‘onze organisatie’.
 2. Onze organisatie heeft Harver B.V. aangewezen als de primaire 'Verwerker' wat betreft de persoonsgegevens die je ons via de TalentPitch ter beschikking stelt. De Verwerker wordt door de Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen om te helpen met de verwerking van je persoonsgegevens.
 3. Wij kunnen bepaalde sub-verwerkers inzetten, maar deze sub-verwerkers krijgen alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de gevraagde diensten te kunnen verlenen. Je persoonsgegevens worden dan ter beschikking gesteld onder voorwaarde dat de sub-verwerkers die gegevens vertrouwelijk behandelen, dat de gegevens niet voor eigen doeleinden worden gebruikt en dat de gegevens gebruikt worden in lijn met de relevante privacywetgeving, waaronder de strikte bepalingen op het gebied van gegevensbescherming
 4. We behouden ons het recht voor je persoonsgegevens door te sturen naar een land buiten de Europese Economie Ruimte ('EER') of onze internationale organisatie. In dat geval zorgen we ervoor dat de juiste, geschikte en vereiste beveiligingsmaatregelen en overdrachtsmechanismen worden toegepast. Dat betekent dat we de juridisch vereiste contracten met de ontvangers van uw persoonsgegevens hebben gesloten, inclusief de modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, of gelijkwaardige overeenkomsten met partijen buiten de EER die geen adequaat beveiligingsniveau bieden of de het doorsturen van je persoonsgegevens naar een land buiten de EER is noodzakelijk. Je hebt het recht op een specificatie van de getroffen beveiligingsmaatregelen. Je kan deze specificatie opvragen door een bericht te sturen aan HR/Recruitment via [email protected]

2. Het soort persoonsgegevens waar we om vragen en hoe we die gegevens gebruiken.

2.1 Wanneer je er voor kiest gebruik te maken van De TalentPitch, kunnen we bepaalde informatie (persoonsgegevens) verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Informatie zoals je naam, adres en verblijfplaats
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum (leeftijd)
 • Opleidingsniveau
 • Werkervaring
 • Cv
 • Motivatiebrief
 • Pasfoto
 • Testresultaten taakafwisseling
 • Testresultaten kortetermijngeheugen
 • Testresultaten taalbeheersing
 • Testresultaten typevaardigheid
 • Testresultaten cognitieve en probleemoplossende vermogens
 • Vragenlijst persoonlijkheid
 • Videopitch kandidaat

2.2 Daarnaast kan de TalentPitch je IP-adres en e-mailadres opslaan om te controleren of kandidaten zich al eerder via de TalentPitch hebben aangemeld.

3. Waarom verzamelen we je persoonsgegevens en op welke rechtsgrond gebeurt dat?

 1. We hebben je persoonsgegevens nodig voor het de correcte werking van de TalentPitch. Sommige vragen op de TalentPitch zijn bedoeld om je beter te leren kennen. Andere vragenlijsten en testmodules zijn bedoeld om te ontdekken of er sprake is van een (potentiële) match tussen jou en potentiele werkgevers.
 2. Op basis van deze vragenlijsten en testmodules berekent de TalentPitch een matchscore voor je sollicitatie bij onze organisatie. Op basis van die score en onze beoordeling van je volledige sollicitatie wordt bepaald of je in aanmerking komt voor een functie in onze organisatie.
 3. De rechtsgrond voor de verwerking van je persoonsgegeven beschreven in artikel 2.1 en is je (expliciete) toestemming. Tijdens de sollicitatieprocedure vragen we je om expliciete toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken binnen de context van je sollicitatie bij onze organisatie. Na afronding van de sollicitatieprocedure zijn je resultaten in te zien door opnieuw in te loggen in de TalentPitch. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid je toestemming, zoals aan ons verstrekt in te trekken.
 4. De grondslag om je persoonsgegevens te verwerken zoals omschreven in artikel 2.2 is ons gerechtvaardigd belang. We hebben deze persoonsgegevens nodig om te voorkomen dat kandidaten herhaaldelijk tests kunnen maken die worden aangeboden via de TalentPitch en daarmee de kandidaat score kunnen manipuleren of beïnvloeden. Hierin hebben wij onze belangen gewogen met jouw fundamentele rechten en vrijheden. Waar nodig hebben we gepaste maatregelen getroffen om nadelige gevolgen te beperken en ongerechtvaardigde schade voor je te voorkomen. We zullen de persoonsgegevens bijvoorbeeld alleen gebruiken voor de specifiek genoemde doeleinden.
 5. Persoonsgegevens kunnen in anonieme vorm worden verwerkt, mits ze geanonimiseerd zijn op een manier die het onmogelijk maakt om je identiteit te kunnen herleiden. Geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor gegevensanalyse, benchmarking en/of het verbeteren van de TalentPitch.
 6. We verzamelen je persoonsgegevens alleen voor een specifiek en gerechtvaardigd doel, zoals beschreven in dit privacybeleid. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een manier die indruist tegen het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

 1. Ten behoeve van eventuele toekomstige vacatures zullen we je persoonsgegevens maximaal 12 (twaalf) maanden na het verstrijken van de sollicitatieperiode bewaren als je niet bent aangenomen.
 2. Als we aan het doel van het verwerken van je persoonsgegevens hebben voldaan of je ons hebt gevraagd je persoonsgegevens te verwijderen vóór het verstrijken van de bewaarperiode, worden de relevante persoonsgegevens meteen verwijderd uit de TalentPitch of geanonimiseerd.
 3. Als je wordt aangenomen, val je onder het beleid van onze organisatie en de relevante (wettelijke) regels en bewaartermijnen.

5. Wat zijn je rechten als betrokkene?

5.1 Je hebt als betrokkene de volgende rechten aangaande de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht op informatie; je hebt het recht om te weten of wij je persoonsgegevens gebruiken (verwerken);
 • Je hebt het recht op toegang; wanneer wij inderdaad je persoonsgegevens gebruiken (verwerken); dan heb je het recht om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens en een kopie op te vragen;
 • Je hebt recht op rectificatie; als je persoonsgegevens onjuist zijn, heb je het recht om je persoonsgegevens te (laten) corrigeren;
 • Je hebt het recht op vergetelheid (‘om vergeten te worden’); als je wilt dat wij je persoonsgegevens verwijderen, heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
 • Je hebt recht op beperking; als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig is, of je persoonsgegevens onjuist zijn, of als je de persoonsgegevens nodig hebt voor juridische claims na de bewaarperiode, of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van je persoonsgegevens, kan je ons vragen om je persoonsgegevens te ‘beperken’. In dit geval kunnen we je persoonsgegevens alleen verwerken als je ons hiervoor toestemming geeft;
 • Je hebt het recht op overdracht van je gegevens; je kan aan ons vragen alle persoonsgegevens die we in het kader van je gebruik van de TalentPitch hebben verwerkt te exporteren. We geven je dan een exportbestand met daarin je persoonsgegevens die we hebben verzameld en verwerkt.
 • Indien wij je gegevens zouden verwerken op basis van ons ‘gerechtvaardigd belang’, dan heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. We zullen je persoonsgegevens dan niet verder verwerken na je bezwaar, tenzij wij je dwingende redenen kunnen geven om door te gaan met de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Als we ervoor kiezen gebruik te maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming in relatie tot je gebruik van de TalentPitch, zullen we je hierover vooraf informeren. We vragen je daarbij expliciet om je toestemming. Je hebt het recht om een geautomatiseerd besluit aan te vechten, je eigen standpunt te verduidelijken en menselijke interventie te verlangen van Harver.

5.2 Als je gebruik wil maken van je rechten als betrokkene, zoals beschreven in deze sectie, stuur je verzoek dan naar [email protected]. Je ontvangt dan binnen één (1) maand na je verzoek een inhoudelijke reactie.

6. Bescherming van persoonsgegevens

 1. We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging en/of vernietiging. Hoewel we redelijke maatregelen hebben getroffen om het verzenden van informatie van je systemen naar de onze te beveiligen, kunnen we geen garanties bieden aangaande de beveiliging van informatie die ons via internet wordt toegezonden.
 2. Toegang tot relevante persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan geautoriseerde werknemers toegang nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie.

7. Vragen en klachten

Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring of over hoe wij je persoonsgegevens verwerken, dan kun je contact opnemen met onze afdeling HR Recruitment op het volgende e -mailadres: [email protected]


Als je contact wilt met onze Privacy Officer dan kun je je bericht sturen aan: [email protected], of per post via VodafoneZiggo Privacy Officer, VodafoneZiggo Data Protection Officer. Postbus 43048, 3540 AA Utrecht. We zullen dan ons best doen om je vraag te beantwoorden of aan je klacht tegemoet te komen. Als je het niet eens bent met ons antwoord dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. We hopen dat het niet zover komt en dat we er samen uitkomen.